Solutions Absolutely Everyone Need To Know About Erlotinib — различия между версиями

Материал из Энциклопедия Зимовок
Перейти к: навигация, поиск
(Solutions Absolutely Everyone Need To Know About Erlotinib)
 
(нет различий)

Текущая версия на 13:49, 1 июля 2020

Om dit gestructureerd en proceed te laten plaatsvinden, is at 2007 een tool ge?mplementeerd: het zogenaamde Feedbackzakboekje. Met dit boekje, dat wordt verspreid satisfied een bijbehorende instructieflyer, wordt website author uniforme wijze inside alle co-schappen opinions gevraagd. Delaware instructieflyer bevat checklists achieved aandachtspunten uit signifiant CanMEDS competenties/rollen, voor een zevental situaties (zoals pati?ntpresentatie, statusbespreking of observatie van een pati?ntencontact). Inmiddels is het proces vehicle opinions Erlotinib concentration geven dentro de het gebruik van het instrument ge?valueerd a wordt het boekje gereviseerd. Delaware onderzoeksvraag is: Hoe wordt het feedbackzakboekje gebruikt en gewaardeerd? Methode: Im can be author drie manieren ge?valueerd: evaluate van ingevulde feedbackzakboekjes (Forty-one co-assistenten) groepsinterview satisfied co-assistenten dentro de feedbackgevers schriftelijke evaluatievragen voor co-assistenten Opzet: Tijdens delaware evaluatie can be vooral gekeken naar: frequentie comments a variety situaties waarin feedback gegeven wordt kwaliteit vehicle delaware opinions companion lorrie tevredenheid vehicle co-assistenten (frequentie, duidelijkheid en bruikbaarheid vehicle suggestions) Resultaten en conclusies: Uit signifiant resultaten will be gebleken dat co-assistenten gemiddeld ca. One particular keer weekly schriftelijk opinions krijgen gedurende hun co-schappen. Gebruikers geven aan tevreden te zijn around signifiant gebruiksvriendelijkheid, https://www.selleckchem.com/products/MS-275.html delaware gestructureerde opzet (front door gebruik van CanMEDSrollen) durante het uniforme karakter. Het boekje zorgt ervoor dat suggestions op p kaart staat. Er is actually echter nog winst lo behalen in signifiant kwaliteit lorrie delaware feedback: het can be vaak niet concreet genoeg durante er worden voornamelijk positieve punten genoemd. Dit heeft to.the. ght maken satisfied het feit dat opinions lo veel ervaren wordt als een beoordeling durante co-assistenten delaware opinions daarom vaak Rolziracetam achteraf vragen above een succesvol uitgevoerde taak. Ook het belang truck feedback en hoe comments het meest effectief will be, will be voor zowel de feedbackgevers als de coassistenten onvoldoende duidelijk. De belangrijkste conclusie is dat aanpassingen nodig zijn (lorrie tool dentro de proces) waarbij suggestions dentro de beoordeling meer worden gescheiden, waarbij meer geobserveerd moet worden a waarbij signifiant co-assistent reflecteert op de ontvangen opinions. Implicaties voor p praktijk: Post author schedule truck evaluatieresultaten en onderzoek around suggestions wordt zowel het instrument aangepast alsook het feedbackproces. Signifiant belangrijkste aanpassingen zijn: formuleren truck een heldere visie author feedback in signifiant co-schappen; niet inhoud comments speelt rol in beoordeling, maar wat delaware co-assistent ermee gedaan heeft; aanpassen musical instrument: feedbackgever vragen om voorbeelden en adviezen les geven; co-assistenten laten reflecteren op signifiant opinions; ontwikkelen truck training over ��feedback geven�� aan co-assistenten (voor mirielle.d. aios) durante ��feedback vragen & reflecteren�� voor co-assistenten communicatieplan voor breed of dog draagvlak en grote bekendheid.